OBS: eftersom 35km-distansen är ett ÖTILLÖ meritrace, kommer ÖTILLÖ generella tävlingsregler att tillämpas 2021. Nedan återfinns en översättning och summering av dessa regler, men vid oklarheter gäller reglerna som återfinns på länken ovan. För övriga distanser, dvs 15km och Family, presenteras regler och undantag längst ner på sidan.

Alla deltagare deltar på egen risk och är skyldiga att känna till och följa dessa regler. Genom att anmäla sig till och starta i tävlingen godkänner deltagaren automatiskt dessa regler, och förbinder sig att följa dem. 

Tävlingsjuryn (3 personer, inklusive tävlingsledaren) fattar beslut baserat på dessa regler före, under och efter tävlingen, t ex genom att diskvalificera en deltagare. Juryn kan diskvalificera en tävlande eller ett lag baserat på dessa regler även om diskvalificering inte nämns under en specifik punkt.

35km – Regler

2. Villkor för deltagande
2.1 För att delta i en  ÖTILLÖ SWIMRUN tävling krävs att du är minst 18 år gammal och simkunnig.
2.2 Du måste ha en giltig försäkring som gäller under utövandet av swimrun.
2.3 Din anmälan är bindande. Tävlingsorganisationen kommer inte att återbetala någon anmälningsavgift.
2.4 Det är tillåtet att byta EN av deltagarna i teamet, mot en deltagare av samma kön.
2.5 Startplatsen får inte säljas vidare.
2.6 Ingen startplats kan överföras till kommande år.
2.7 Ingen startplats kan överföras till en annan tävling.

3. Tävlingsbanan
3.1 BANAN
3.1.1 Tävlingsbanan är markerad
3.1.2 Deltagarna måste följa den markerade banan
3.1.3 Deltagare som inte följer markerad banan kommer att diskvalificeras
3.2 VÄTSKESTATIONER
3.2.1 Det kommer att finnas flera vätske-/nutritionsstationer längsmed banan
3.3 MEDICINSK HJÄLP
3.3.1 Det kommer att finnas flera medicinska stationer där deltagare kan få hjälp vid behov
3.3.2 Det kommer att finnas medicinsk personal både i båtar och på land

4. Utrustning
4.1 ALLMÄNT OM UTRUSTNING
4.1.1 Alla lag/deltagare måste bära med samtlig utrustning från start till mål, om ett lag inte har med sig all utrustning in i mål kommer de bli diskvalificerade.
4.2 OBLIGATORISK UTRUSTNING PER LAG
4.2.1 Per lag
– 1 vattentätt första-förbandskit inklusive tryckförband
– 1 Neoprene våtdrät per person, lämplig för aktuell vattentemperatur. Om vattentemperaturen (i samtliga vatten) är över 19 grader kan du välja att tävla utan våtdräkt. Om du gör det måste du använda en dolme/pull buoy.
– 2 visselpipor, en per person
– 2 hopvikbara muggar/flaskor eller liknande (inte en badmössa) för att dricka ur vid vätskestationer.
4.3 OBLIGATORISK UTRUSTNING SOM TILLHANDAHÅLLS AV TÄVLINGEN
– Nummerlappsvästar som måste bäras fullt synlig hela tävlingen
– Tidtagningschip (borttappat chip medför en avgift på ca 100 EUR eller motsvarande)
– Badmössor som måste bäras fullt synliga under alla simmoment
4.4 REKOMMENDERAD UTRUSTNING
4.4.1 Bogserlina
4.4.2 Vattenflaska
4.5 UTRUSTNINGSKONTROLL FÖRE OCH EFTER TÄVLING – FÖRE START OCH EFTER MÅLGÅNG KOMMER VI KONTROLLERA UTRUSTNINGEN HOS SLUMPVIS UTVALDA LAG. OM LAGEN SAKNAR NÅGON OBLIGATORISK UTRUSTNING FÅR DE ETT 15-MINUTERS TIDSTILLÄGG PER SAKNAD SAK.
4.6 OTILLÅTEN UTRUSTNING
4.6.1 Den maximala storleken på dolme/pull buoy i en ÖTILLÖ-tävling är 32 cm x 30 cm x 15 cm. Om du vill ha mer än en dolme/pull buoy får den totala storleken inte överstiga 32 cm x 30 cm x 15 cm.
4.6.2 Våtdräkten får inte modifieras med färg som löses upp i vatten. Detta resulterar i omedelbar diskvalificering.
4.6.3 Simfenor som är längre än 15cm är INTE tillåtna. Måttet tas från tån till änden på fenan.

5. Tidtagning
5.1 TIDTAGNING
5.1.1 Tiden tas från start till målgång (för siste deltagaren i teamet)
5.1.2 Teamet måste passera alla tidtagningspunkter utefter banan, samt mållinjen, tillsammans.
5.2 CUT OFF-PUNKTER
5.2.1 Utefter banan kommer det att finnas cut off-punkter, där lagen måste passera före en viss tid för att få fortsätta tävlingen.
5.2.2 Information om cut off-tiderna ges dagen före tävling

6. Deltagares ansvar
6.1 ALLMÄNT
6.1.1 Deltagarna måste känna till och följa reglerna
6.1.2 Deltagarna måste behandla andra deltagare, tävlingsorganisationen, åskådare och omkringboende med respekt.
6.1.3 Deltagarna får inte använda oschyssta metoder för att vinna fördel
6.1.4 Swimrun är en ren sport och vi accepterar inte användning av olagliga substanser
6.1.5 Deltagaren är skyldiga att hjälpa till i akuta situationer, om tävlingsorganisationen ber om hjälp
6.1.6 Alla deltagare måste visa upp en identitetshandling vid registreringen
6.2 FÖRE TÄVLINGEN
6.2.1 Deltagarna får träna på och reka banan före tävlingen men måste respektera omkringboende och agera i enlighet med lokala lagar och föreskrifter. Rekommendationer för träning i området kommer att delges genom nyhetsbrev till deltagarna, eftersom vissa områden är känsliga ur ett miljöperspektiv. Dessa rekommendationer måste respekteras.
6.3 UNDER TÄVLINGEN
6.3.1 Deltagarna deltar på egen risk och kan inte hålla tävlingsorganisationen ansvarig för olyckor eller skador som inträffar under tävlingen
6.3.2 Lagen är skyldiga att efter bästa förmåga hjälpa andra lag som är skadade eller sjuka.
6.3.3 Ett lag som har brutit tävlingen ska rapportera detta till tävlingsorganisationen så snart som möjligt
6.3.4 Deltagarna får inte slänga skräp i naturen. Om ett lag gör det blir laget diskvalificerat.
6.3.5 Av säkerhetsskäl är bogserlina INTE tillåten på den första löpsträckan

7. Regler
7.1 TÄVLINGSJURY
7.1.1 Tävlingsjuryn består av tävlingsledaren och två personer från tävlingsorganisationen
7.1.2 Tävlingsjuryn:
– kontrollerar och ser till att reglerna efterlevs
– beslutar om resultatet av en protest
– beslutar om diskvalificering
– beslutar om ändring av bansträckning och ändring av regler
7.1.3 Minst två medlemmar av juryn måste delta för att ett beslut ska vara giltigt.
7.1.4 Tävlingsjuryn får använda “sunt förnuft” för att fatta beslut om en situation, om det inte är tydligt i reglerna vad som gäller
7.1.5 Juryns beslut kan inte överklagas
7.2 PROTEST
7.2.1 En protest måste lämnas in skriftligen till tävlingsorganisationen  senast en timme efter den protesterandes målgång
7.2.2 En protest måste innehålla:
– Tid och plats
– Lagets nummer och underskrift från båda lagmedlemmarna
– Lagnummer eller namn på laget som protesten avser
– Orsaken för protesten
– Om möjligt inkludera vittnen med namn eller lagnummer
7.2.3 En protest som inte uppfyller kraven i 7.2.2 behandlas inte
7.2.4 Juryns beslut kommuniceras till berörda parter så snart som möjligt
7.3 DISKVALIFICERING
Regelbrott leder till diskvalificering
7.4 OTILLÅTEN HJÄLP FRÅN UTOMSTÅENDE
Det är inte tillåtet att ta emot hjälp från andra än tävlingsorganisationen. Alla lag måste på egen hand ta sig från start till mål.

8. Säkerhet
8.1 Tävlingsorganisationen måste göra en riskbedömning och genomföra nödvändiga åtgärder för att minimera risker i tävlingen. Detta gäller både för deltagare och medlemmar i tävlingsorganisationen.
8.2 Tävlingsorganisationen måste ha nödvändigt antal säkerhetsfarkoster och säkerhetspersonal på plats för simmomenten, beroende på de risker som finns.
8.3 De två lagmedlemmarna måste tävla tillsammans och avståndet mellan dem får aldrig vara mer än 10 meter.
8.4 Tävlingsorganisationen kan neka ett lag att fortsätta om de inte bedöms kunna klara av att slutföra tävlingen på ett säkert sätt, t ex beroende på trötthet, fysiskt skick etc.

9. Media och sponsorer
9.1 SPONSORLOGGOR
Lagen får ha sponsorer synliga på sin tävlingsutrustning
9.2 NUMMERLAPPSVÄSTAR
Nummerlappsvästarna får inte på något vis modifieras och måste bäras väl synliga hela tävlingen
9.3 BILD- OCH FILMRÄTTIGHETER
Deltagarna ger tävlingsorganisationen och dess sponsorer fri rätt att använda bilder och filmmaterial från tävlingen i marknadsföring, pressmaterial, på internet, i TV och film mm.

10. Godkännande av regler
Genom att anmäla sig till tävlingen har varje deltagare godkänt dessa regler i sin helhet

11. Bildrättigheter
Alla rättigheter till bilder från tävlingen är reserverade. Otillåten kommersiell användning av bilder kommer att hanteras juridiskt.

Ytterligare lokala regler för Atea Jönköping Swimrun:

 • Deltagarna måste bära den karta över banan som tillhandahålls av arrangören under hela tävlingen. Kartan kan kompletteras med en GPS-klocka, men GPS-spåret kan inte ersätta kartan. Det är deltagarnas ansvar att hitt rätt utmed banan och att inte avvika från den angivna bansträckningen.
 • Deltagare får inte dyka med huvudet först i vattnet vid start av simmomenten.
 • Dopning i enlighet med RF: s regler, kap. 13, är strikt förbjuden.
 • Kravet att behandla andra med respekt gäller även i sociala medier före och efter tävlingen.
 • Skor med metallspikar är inte tillåtna.
 • All utrustning som kan utgöra en fara för deltagaren själv eller andra är otillåten.

15km – Regler

Samma regler som ovan gäller för 15km distansen, med följande tillägg och/eller undantag:

 • 15km distansen kan genomföras individuellt, men endast om deltagaren anmält sig som individuell deltagare, dvs om en lagmedlem bryter eller blir diskvalificerad för den andra lagmedlemmen INTE fortsätta tävlingen individuellt.
 • Tävlingsledaren kan göra undantag från ålderskravet (18 år på tävlingsdagen) för en medlem i ett lag, på 15km distansen, om målsman för den underårige personen ansöker om detta och får godkännande av tävlingsledaren senast dagen innan tävling.
 • Den enda obligatoriska utrustningen på 15km distansen är våtdräkt och visselpipa för varje tävlande, samt den utrustning som tillhandahålls av tävlingsorganisationen (dvs nummerlappsväst, tidtagningschip, och badmössa – karta över banan krävs inte, men det är deltagarens ansvar att hitta rätt).

Family – Regler

Samma regler som för 15km ovan gäller i Family-distansen, med följande tillägg och/eller undantag:

 • Det finns ingen lägre åldersgräns för EN av lagmedlemmarna, om den andre lagmedlemmen är över 18 år, men om två barn (under 18 år) tävlar tillsammans i ett lag är den undre åldersgränsen 13 år på tävlingsdagen, för båda lagmedlemmarna.
 • På vår 1km distans behöver EN av lagmedlemmarna inte kunna simma, om den andre är vuxen (över 18 år) och tar fullt ansvar för sin lagmedlem – använd flythjälpmedel, t ex flytväst!
 • På vår 1km distans är ALLA flythjälpmedel tillåtna.
 • Det finns INGEN obligatorisk utrustning på våra Family-distanser.

Force Majeure:

Jönköping Swimrun kommer åberopa Force Majeure vid tex åska, oväder eller orkan, hårda vindar, blixtnedslag, dåligt vatten, ovanligt låg vattentemperatur, hårda strömmar eller vid tät dimma. Då ställs tävlingen in. Ställs tävlingen in på grund av force majeure kan tävlingsledaren medge att arrangören behåller hela eller del av tävlingsavgiften.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i både program och bansträckning vid behov.

Tävlingsledningen förbehåller sig även rätten att ändra i dessa regler fram till tävlingsdagen. Aktuella regler måste dock anslås på tävlingsplatsen och delges deltagare vid registrering på plats.